Dokumenti s 20. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 183. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika na sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine donosi

 

KUĆNI RED

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

 • Ovim se Kućnim redom utvrđuju:
 • pravila i obveze ponašanja u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola), unutarnjem i vanjskom prostoru (u daljnjem tekstu: prostor Škole),
 • pravila međusobnih odnosa učenika te učenika i zaposlenika,
 • radno vrijeme,
 • pravila sigurnosti i zaštite,
 • način postupanja prema imovini i
 • upozorenja u slučaju nepridržavanja Kućnoga reda.

 

Članak 2.

 

 • Izrazi koji se koriste u ovome Kućnom redu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

 • Pojedini pojmovi u smislu ovoga Kućnoga reda imaju sljedeće značenje:
 1. Učenik podrazumijeva učenika Škole sa statusom redovitog učenika.
 2. Zaposlenik podrazumijeva osobu kojoj je mjesto rada u sjedištu Škole.
 3. Odgojno-obrazovni radnik podrazumijeva nastavnika i stručnog suradnika Škole.
 4. Građanin (stranka) podrazumijeva osobu koje se zatekne u prostoru Škole, a nije učenik i zaposlenik.
 5. Drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad podrazumijeva mjesto izvan prostora Škole (u mjestu sjedišta ili užem zavičaju, drugi dio Republike Hrvatske ili inozemstvo).
 6. Unutarnji prostor podrazumijeva prostore Škole u skladu s pedagoškim standardom za srednje škole.
 7. Vanjski prostor podrazumijeva prostor Škole u skladu s pedagoškim standardom za srednje škole i koji je udaljen 20 metara od ulaza u zgradu Škole.

 

Članak 4.

 

 • Ovaj Kućni red primjenjuje se na učenike, a na zaposlenike i građane (stranke) na određeni primjenjiv način u prostoru Škole i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

Članak 5.

 

 • O ovome Kućnom redu razrednik je dužan informirati učenike i roditelje učenika na početku nastavne godine.

 

 1. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU ŠKOLE

 

Članak 6.

 

 • Zgrada Škole otvara se najkasnije 30 minuta prije početka prvog nastavnog sata.

 

 • Osoba koja se zatekne u prostoru Škole obvezna je za sobom zatvarati ulazna i druga vrata.

 

Članak 7.

 

 • U zgradu Škole ulazi se mirno, bez naguravanja i trčanja, na glavni ulaz, a na ulaz iz školskoga dvorišta ako je ulazak na glavni ulaz onemogućen.

 

 • Učenici su obvezni primjereno se ponašati tako da ne ometaju rad drugih učenika i zaposlenika.

 

 • Učenik i zaposlenik koji zbog službenog razloga želi tijekom nastavnog sata ući u prostor za izvođenje nastave treba pokucati na vrata, a smije ući ako mu nastavnik odobri i mora priopćiti razlog svoga dolaska.

 

 • Građanin (stranka) smije ulaziti u prostor za izvođenje nastave samo uz odobrenje ravnatelja.

 

Članak 8.

 

 • U prostor Škole ulazi se prikladno odjeven za ustanovu i prigodu (poslovnu, sportsku, svečanu…).

Neprikladnom odjećom smatra se odjeća bez rukava, koja je poderana zbog trenda, prekratka, preuska i prozirna, sa simbolom i slikom i s tekstom i crtežom kojima se remeti javni red i mir, s dubokim izrezom, dužinom iznad koljena i nogavicama od pola listova nogu do iznad koljena te druga odjeća koja ne pokriva tijelo u skladu s godišnjim dobom.

 

 • Za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture prikladnim odijevanjem smatra se majica kratkih rukava bijele boje, sportske hlače, trenirka i tenisice koje moraju biti čiste.

 

 • Tko ima tetovažu neprimjerena sadržaja, koji podrazumijeva simbol, sliku, tekst i crtež kojima se remeti javni red i mir, treba prekrivati tetovažu dok boravi u prostoru Škole i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

 • Nakit s neprihvatljivim simbolima zabranjeno je nositi u prostoru Škole i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

Članak 9.

 

 • U prostoru Škole pozdravlja se na hrvatskom jeziku, na dolasku pozdravom “Hvaljen Isus i Marija” na koji se odzdravlja pozdravom “Uvijek hvaljen” i na odlasku pozdravom “Zbogom”, ili na latinskom jeziku, na dolasku pozdravom “Laudetur Iesus Christus” na koji se odzdravlja pozdravom “Semper laudetur”.

 

 • Prilikom pozdravljanja zaposlenika i građanina (stranke) kada ulazi u prostor i izlazi iz prostora za izvođenje nastave učenici ustaju.

 

Članak 10.

 

 • Na zvuk  školskoga  zvona  za  početak  nastavnoga  sata,  učenici  su  obvezni  sjediti  na  svojim

mjestima u prostoru za izvođenje nastave, a koji nisu došli na vrijeme na nastavni sat obvezni su nastavniku ispričati razlog nedolaska na vrijeme i smiju biti nazočni na nastavnome satu.

 

Članak 11.

 

 • Ako nastavnik ne dođe na nastavni sat 10 minuta, učenik redar obvezan je javiti o nenazočnosti nastavnika ravnatelju ili stručnom suradniku – pedagogu ili tajniku kada su ravnatelj i stručni suradnik – pedagog nenazočni zbog zamjene nenazočnog nastavnika.

 

Članak 12.

 

 • Prvi nastavni sat započinje molitvama “Oče naš” i “Zdravo Marijo” te Zazivom Duha Svetoga: “Prijestolje Mudrosti” na koji se odgovara: “Moli za nas”.

 

 • U podne se prestaje s izvođenjem nastave i moli molitva “Anđeo Gospodnji” nakon čega se nastavlja izvođenje nastave.

 

 • Posljednji nastavni sat završava molitvom zahvale: “Zahvaljujemo ti Svemogući Bože za sva dobročinstva Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen!” nakon koje se izgovara molitva “Slava Ocu”.

 

 • Molitvu započinje učenik redar, a mole svi nazočni u prostoru.

 

 • Za blagdane ili druge dane koji se obilježavaju, smije se izgovarati druga molitva koju ravnatelj odobri, osim na hrvatskom jeziku i na nekom od jezika koji učenici uče, a daje se prvenstvo latinskom jeziku.

 

 • Za vrijeme molitve učenici su obvezni vladati se dostojanstveno i s poštovanjem.

 

Članak 13.

 

 • Raspored sjedenja učenika u prostoru za izvođenje nastave određuje razrednik koji o tome može voditi evidenciju, a može određivati i drugi nastavnik pod svojim nastavnim satom ako je to potrebno zbog nastave.

 

Članak 14.

 

 • Učenika redara određuje razrednik abecednim redoslijedom prezimena učenika u razrednom odjelu i upisuje u e-Dnevnik.

 

 • Dužnosti učenika redara su:
 • započinjati molitvu,
 • brisati školsku ploču,
 • donositi obrazovna i nastavna sredstava te kredu, marker i spužvu za školsku ploču na zahtjev predmetnog nastavnika,
 • javljati o nenazočnosti nastavnika na nastavnom satu,
 • pregledavati urednost učionice,
 • održavati urednost učionice (namještanje klupa i stolica prije početka nastavnog sata, bacanje smeća koje je izvan kante za smeće i sl.),
 • prijavljivati uočena oštećenja u učionici (šaranje, urezivanje u namještaj i sl.).

 

 • Učenika redara kontrolira u izvršavanju njegovih dužnosti i podsjeća na njegove dužnosti razrednik.

 

Članak 15.

 

 • Komunikacija nastavnika i učenika u prostoru za izvođenje nastave odvija se na način da učenik sjedi ili stoji, ovisno što predmetni nastavnik zahtijeva.

 

Članak 16.

 

 • Obrazovna i nastavna sredstva koja osigurava Škola na nastavni sat u pravilu donosi predmetni nastavnik, a iznimno donosi učenik redar na zahtjev predmetnog nastavnika.

 

 • Učenici su obvezni upotrebljavati i čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva na nastavnim satima.

 

 • Učenici ne smiju koristiti nedopuštene izvore podataka u svrhu prepisivanja.

 

 • Uredski materijal koji se ne potroši u odgojno-obrazovnom radu učenik ili nastavnik obvezan je vratiti u prostor (tajništvo, zbornicu i dr.) iz kojeg je uzet.

 

Članak 17.

 

 • Za vrijeme odmora iza nastavnoga sata, osim posljednjega, učenici se ne smiju udaljavati iz prostora Škole.

 

Članak 18.

 

 • Učenici su obvezni uzimati svoje osobne stvari iz prostora Škole i s drugog mjesta gdje se održava odgojno-obrazovni rad kada napuštaju prostor.

 

 • Učenici nakon posljednjeg nastavnog sata napuštaju prostor za izvođenje nastave kada nastavnik koji je izvodio nastavu posljednji nastavni sat i učenik redar pregledaju je li učionica spremljena (bačeno smeće u koš za otpatke, namještene klupe i stolice, obrisana ploča, ugašeni uređaji (računalo, projektor, rasvjeta…), zatvoreni prozori i sl.).

 

III. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I ZAPOSLENIKA

 

Članak 19.

 

 • Međusobni odnos učenika i zaposlenika treba se temeljiti na odgovornom i primjernom ponašanju, pozitivnom odnosu prema školskim obvezama i okruženju te prihvatljivim oblicima ponašanja u skladu s pravilima i Kućnim redom Škole.

 

 • Učenik ima pravo obavijestiti odgojno-obrazovnog radnika o neprimjerenom ponašanju drugih učenika.

 

Članak 20.

 

 • U međusobnim odnosima učenika te učenika i zaposlenika, ponašanjima koja nisu u skladu s Kućnim redom smatraju se:
 • ometanje rada,
 • oštećivanje imovine,
 • uznemiravanje i izazivanje nelagode,
 • povreda dostojanstva omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina,
 • udaranje i sudjelovanje u tučnjavi te druga tjelesna i emocionalna nasilja,
 • spolna zlouporaba,
 • zlostavljanje,
 • izrabljivanje,
 • zlouporaba osobnih podataka,
 • klađenje i kockanje,
 • prisvajanje i krađa stvari,
 • govor mržnje,
 • iznuđivanje imovinske koristi,
 • povreda ugleda i časti,
 • nesavjesno postupanje,
 • poticanje i prisiljavanje na ponašanja te izazivanje i prikrivanje ponašanja koja nisu u skladu s pravnim propisima i Kućnim redom.

 

 1. RADNO VRIJEME

 

Članak 21.

 

 • O rasporedu radnog vremena odlučuje se na početku školske godine.

Raspored radnog vremena može se mijenjati tijekom školske godine zbog promjena u radu i organizaciji Škole (zapošljavanje novog nastavnika, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, završetak nastavne godine za učenike završnog razreda, polaganje državne mature i dr.).

 

 • Sastavni dio rasporeda radnog vremena je raspored sati koji se utvrđuje za svaku nastavnu godinu.

 

Članak 22.

 

 • Zaposleni u Školi rade ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom u jednoj smjeni u prvom (prijepodne) dijelu dana, a mogu raditi i subotom i u drugom (poslijepodne) dijelu dana ako to zahtijevaju prostorni, organizacijski ili drugi uvjeti rada.

 

 1. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA U ŠKOLI

 

Članak 23.

 

 • Učenici su obvezni primjereno se ponašati tako da ne ometaju sigurnost drugih učenika i radnika Škole.

 

Članak 24.

 

 • Radi sigurnosti učenika:
 • određuje se dežurstvo odgojno-obrazovnog ili drugog radnika na ulazu u Školu i u svim unutarnjim i vanjskim prostorima Škole kada ih koriste učenici, u dogovoru s Katoličkom osnovnom školom s kojom Škola dijeli prostor, te
 • koristi alarmni sustav i sustav videonadzora.

 

Članak 25.

 

 • Ulazak neovlaštenih osoba u školski prostor ne smije se pomagati i poticati.

 

 • Neovlaštene osobe koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru Škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad ne smiju se dovoditi niti im se smije pomagati prilikom dolaska.

 

Članak 26.

 

 • U slučaju da zaposlenik primijeti opasnost za učenike i radnike u unutarnjem i vanjskom prostoru Škole obvezan je odmah o tome izvijestiti ravnatelja.

 

 • Prostor opasan po život i zdravlje učenika i radnika Škole ravnatelj će staviti izvan uporabe dok se ne stvore potrebni uvjeti za siguran rad.

 

 • Ravnatelj odmah poduzima mjere uklanjanja manjih nedostataka koji bi mogli ugroziti život i zdravlje učenika i zaposlenika, a zatražit će uklanjanje većih nedostataka koji bi mogli ugroziti život i zdravlje učenika i zaposlenika od osnivača Škole ili nadležne javne službe.

 

Članak 27.

 

 • Učenici pristupaju Internetu na računalu Škole samo uz odobrenje odgojno-obrazovnog radnika.

 

 • Na računalu Škole ne smije se pristupati internetskim stranicama s neprimjerenim sadržajima.

 

Članak 28.

 

 • Učenik može koristiti uređaje kojima je moguć pristup mrežnom povezivanju i mrežnim komunikacijama tijekom odgojno-obrazovnog rada (računalo, prijenosno računalo, projektor…) samo uz odobrenje odgojno-obrazovnog radnika.

 

Članak 29.

 

 • Podatke učenika iz pedagoške dokumentacije, radnika iz službene evidencije i za pristup elektroničkim bazama podataka Škole ne smije se neovlašteno koristiti i zlouporabiti.

 

Članak 30.

 

 • Psihoaktivna sredstva (duhan, alkohol i droga) ne smiju se unositi u prostor Škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad ili konzumirati u prostoru Škole koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu Škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

Članak 31.

 

 • Oružje i opasni predmeti koji mogu ugroziti sigurnost učenika ili zaposlenika ne smiju se unositi u prostor Škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad i koristiti u prostoru Škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

 1. NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI

 

Članak 32.

 

 • Obveza je učenika, zaposlenika i građana (stranki) odgovorno se odnositi prema imovini dok borave u prostoru Škole, a učenika i zaposlenika i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

 • U postupanju prema imovini Škole, ponašanjima koja nisu u skladu s Kućnim redom smatraju se:
 • oštećivanje imovine (šaranjem, urezivanjem u namještaj i ),
 • uništavanje imovine (obijanjem, provaljivanjem, svladavanjem prepreka da se dođe do stvari i ),
 • uništavanje službene dokumentacije i
 • krađa imovine.

 

Članak 33.

 

 • Za postupanje sa zgradom i s imovinom Škole (najam, prodaja, preuređenje i sl.) zadužuje se osoba koju odredi i na način koji odredi osnivač Škole Požeška biskupija.

 

 • Prenošenje inventara i opreme iz jednog prostora u drugi prostor odobrava ravnatelj.

 

Članak 34.

 

 • Uređaji za prijenos podataka (računalo, telefon, telefaks) u vlasništvu Škole koriste se u službene, a iznimno u privatne svrhe koje treba ograničiti na osnovne i hitne.
 • Fotokopirni uređaji i pisači u vlasništvu Škole ne smiju se koristiti za privatne potrebe.

 

Članak 35.

 

 • Učenici i zaposlenici te građani (stranke) dužni su čuvati osobnu imovinu i imovinu Škole dok borave u prostoru Škole, a učenici i zaposlenici i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

 • Vrijedne stvari (isprava, mobilni uređaj, nakit, novac i dr.) ako nisu u vezi odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika i radnih obveza zaposlenika donose se na vlastitu odgovornost u prostor Škole i na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

Članak 36.

 

 • Za dokumentaciju, inventar i opremu Škole odgovaraju osobe koje ih koriste.

 

 • Za stanje u prostoru Škole i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad odgovorni su učenici razrednog odjela ili skupine i nastavnici koji koriste prostor.

 

Članak 37.

 

 • Štetu (oštećivanje, uništavanje, krađa…) na osobnoj imovini i imovini Škole učenici i zaposlenici obvezni su prijaviti ravnatelju ili tajniku Škole bez odgađanja.

 

 • Škola odgovara za štetu na osobnoj imovini i krađu osobne imovine u prostoru Škole i na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad samo u slučaju ako je korištenje osobne imovine dopušteno zbog obavljanja djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja.

 

 • Učenici, zaposlenici i građani (stranke) odgovorni su za štetu koju učine na imovini Škole u skladu s općim propisima obveznog prava.

VII. UPOZORAVAJUĆE ODREDBE

 

Članak 38.

 

 • U slučaju da zaposlenik krši ovaj Kućni red, ravnatelj odmah poziva zaposlenika i utvrđuje činjenice, a u slučaju potrebe izvještava i nadležne institucije odnosno postupa u skladu s propisima.

Članak 39.

 

 • Učenici su obvezni pridržavati se Kućnoga reda Škole te ispunjavati upute odgojno-obrazovnih radnika, ravnatelja i drugih zaposlenika, a koje su u skladu s pravnim propisima i ovim Kućnim redom.

 

 • Učenika koji se neprimjereno ponaša odgojno-obrazovni radnik upozorava na posljedice takvoga ponašanja.

 

 • Učenik koji ometa odgojno-obrazovni rad predmetima koje nije odobrio odgojno-obrazovni radnik (mobilnim uređajem, prijenosnim računalom, glazbenim instrumentom i dr.) obvezan je predati te predmete odgojno-obrazovnom radniku koji će ih vratiti učeniku na kraju nastavnoga sata ili predati ravnatelju u slučaju učenikova učestalog ometanja odgojno-obrazovnog rada predmetima koje nije odobrio odgojno-obrazovni radnik.

 

 • Predmete opasne za zdravlje i život učenik je obvezan odmah predati odgojno-obrazovnome radniku.

Razrednik, ravnatelj ili stručni suradnik pozivaju roditelja učenika i uručuju mu predmet, a u slučaju potrebe obavještavaju i nadležnu policijsku postaju.

 

 • Ako učenik ne reagira na upozorenje iz točke (2) ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik poziva stručnoga suradnika ili razrednika koji će razgovarati s učenikom i njegovim roditeljem.

 

 • U slučaju učenikova učestalog kršenja ovoga Kućnog reda, Škola obavještava roditelja učenika, nadležni tim školske medicine i nadležni centar za socijalnu skrb te u dogovoru s nadležnim tijelima osigurava pomoć učeniku i roditelju učenika.

 

 • Ako učenici Škole učestalo krše ovaj Kućni red, Škola organizira dodatne edukacije učenika i roditelja u skladu s potrebama na razini razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine ili cijele Škole koje se mogu provoditi u suradnji s nadležnim institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

 

 • Učenik ili roditelj učenika ima pravo prijaviti ravnatelju svako postupanje zaposlenika, koji nije odgojno-obrazovni radnik, ako nije u skladu s ovim Kućnim redom, a razredniku, stručnom suradniku ili ravnatelju svako neprimjereno, neprofesionalno i neetično postupanje odgojno-obrazovnog radnika.

 

Članak 41.

 

 • Sastavni dio ovoga Kućnog reda su mišljenja koja u slučaju tumačenja odredbi ovoga Kućnog reda daje Školski odbor na prijedlog ravnatelja.

Članak 42.

 

 • Danom stupanja na snagu ovoga Kućnoga reda prestaje važiti Kućni red, KLASA: 003-05/10-01/1, URBROJ: 2177-2-01/1-10-1, od 30. ožujka 2010. godine.

 

Članak 43.

 

 • Ovaj Kućni red stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 

KLASA: 003-05/18-01/1

URBROJ: 2177-2-01/1-18-1

 

U Požegi 10. srpnja 2018. godine

 

Predsjednik Školskog odbora

Frano Barišić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj Kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Škole 11. srpnja 2018. godine, a stupa na snagu 19. srpnja 2018. godine.