Natječaj za upis u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2020./2021. s obveznom ANKETOM

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 602-03/20-01/38

URBROJ: 2177-2-01/1-20-1

Požega, 19. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine brojevi 49/2015 i 47/2017), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (Narodne novine broj 62/2020) te članka 56. i  članka 57. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Katolička gimnazija s pravom javnosti objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED KATOLIČKE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI

U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

I.

U I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti učenici se upisuju u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine brojevi 49/2015 i 47/2017) i Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (Narodne novine broj 62/2020).

 

II.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2020./2021. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr , a na temelju ovoga Natječaja.

 

III.

U programe redovitog obrazovanja u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti čiji je osnivač Požeška biskupija u I. razred u školskoj godini 2020./2021. planira se mogućnost upisa za 46 učenika u 2 razredna odjela prema sljedećim kriterijima i uvjetima upisa:

Programi obrazovanja OPĆA GIMNAZIJA KLASIČNA GIMNAZIJA
Trajanje programa obrazovanja 4 GODINE 4 GODINE
Broj razrednih odjela u koji se učenici upisuju 1 1
Broj upisnih mjesta 24 22
Nastavni predmeti koji se vrednuju za upis gimnazijskog obrazovnog programa HRVATSKI  JEZIK

MATEMATIKA

PRVI STRANI JEZIK

HRVATSKI  JEZIK

MATEMATIKA

PRVI STRANI JEZIK

Nastavni predmeti posebno važni za upis koje određuje Katolička gimnazija s pravom javnosti POVIJEST

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

POVIJEST

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga Katolička gimnazija s pravom javnosti VJERONAUK VJERONAUK
Strani jezici koji se izvode u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti kao obvezni nastavni predmeti ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

Školarina se ne naplaćuje.
Ostali kriteriji i uvjeti upisa (zbog posebnosti osnivačkih prava čiji su osnivači vjerske zajednice) Roditelj/Skrbnik i učenik su obvezni dostaviti ispunjenu ANKETU koja je na poveznici https://forms.gle/x3EnKvsiJp3oofjm7  , a može se ispuniti i na računalu u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u ljetnome upisnom roku 27.7.2020. i 28.7.2020. godine od 8 do 16 sati, jesenskome upisnom roku 2.9.2020. godine od 8 do 16 sati i naknadnom upisnom roku od 4.9.2020. do 21.9.2020. godine.
Kandidati za DUHOVNA ZVANJA svećenika i redovnika/redovnicu  – pravo na izravan upis na temelju dokumenta o prijemu u duhovno zvanje koji Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti dostavlja vjerska zajednica

 

IV.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 1.6.2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske 13.7.2020.
Početak prijava obrazovnih programa 8.7.2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 12.7.2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (iz stranog jezika koji je kandidat prijavio kao prvi strani jezik, a nije ga učio najmanje 4 godine) te unos rezultata 13.7.2020.

u 9 sati

pisano i usmeno

Dostava dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13.7.2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske Središnjem prijavnom uredu od 1.6.2020.                 do 8.7.2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 20.7.2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21.7.2020.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22.7.2020.
Zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24.7.2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 25.7.2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti (dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti (upisnice) u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u koju se učenik upisao

27.7.2020.

i

28.7.2020.

od 8 do 16 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1.8.2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12.8.2020.

 

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske Središnjem prijavnom uredu

24.8.2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 21.8.2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24.8.2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (iz stranog jezika koji je kandidat prijavio kao prvi strani jezik, a nije ga učio najmanje 4 godine) te unos rezultata 25.8.2020.             u 9 sati             pisano i usmeno
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27.8.2020.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28.8.2020.
Zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31.8.2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 1.9.2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti (dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti (upisnice) u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u koju se učenik upisao

2.9.2020.

od 8 do 16 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 3.9.2020.

 

Učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u školskoj godini 2020./2021. nakon dostave navedenih dokumenata. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem na adresu ravnatelj@katolicka-gimnazija.hr ili ivana.brekalo4@skole.hr . Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskom upisnom roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik ili dostaviti elektroničkim putem (skeniran ili slikan) njegov roditelj/skrbnik na adresu ravnatelj@katolicka-gimnazija.hr ili ivana.brekalo4@skole.hr , a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga Katolička gimnazija s pravom javnosti mogla kontaktirati.

 

Naknadni upisni rok

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta.

Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti od 4. rujna 2020. do 21. rujna 2020. godine.

O upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje se na temelju pisanoga zahtjeva učenika te se podatci o upisu unose u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice te ostale dokumentacije potrebne za upis.

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.

 

Posebno važne informacije

_______________________

Zbog posebnosti osnivačkih prava škola čiji su osnivači vjerske zajednice, roditelj/skrbnik i učenik su obvezni dostaviti ispunjenu ANKETU koja je na sljedećoj poveznici (kliknuti na poveznicu):

ANKETA

Anketa se može ispuniti i na računalu u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u ljetnome upisnom roku 27.7.2020. i 28.7.2020. godine od 8 do 16 sati, jesenskome upisnom roku 2.9.2020. godine od 8 do 16 sati i naknadnom upisnom roku od 4.9.2020. do 21.9.2020. godine.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu upisnicu za upis u I. razred i dokumente, dužan ih je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu i dokumente osobno u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti ili ih dostaviti elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu Katoličke gimnazije s pravom javnosti ravnatelj@katolicka-gimnazija.hr ili ivana.brekalo4@skole.hr .

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga Katolička gimnazija s pravom javnosti mogla kontaktirati.

DOSTAVITI:

  1. Osnivaču Požeškoj biskupiji, na adresu e-pošte zuljevic@gmail.com
  2. Upisnom koordinatoru Ivani Brekalo, na adresu e-pošte brekalo4@skole.hr
  3. Zamjeniku upisnog koordinatora Sanji Prši, na adresu e-pošte prsa@skole.hr
  4. Tajniku školske ustanove, ovdje