Knjižnični katalog

Knjižnični katalog

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNIČNOG KATALOGA

  • Klik na katalog
  • Otvori se katalog, kao na slici
  • Pretraživanje se vrši unutar svih podataka (autor, naslov, izdavač, mjesto i godina izdanja, ključne riječi…)
  • Odabirom nekog od kriterija pretraživanja sužujemo izbor tražene građe
  • Ako u knjižnici imamo knjigu koju tražite, katalog će to i pokazati. Također, pokazat će i koliko primjeraka građe u knjižnici trenutno imamo i do kojeg je datuma knjiga zadužena, ako je posuđena.

 

Primjer:

  • u „svi kriteriji“ odaberemo kriterij „autor“ i upišemo Shakespeare. Katalog će nam ponuditi sva njegova djela koja u knjižnici posjedujemo. Ako želite, knjigu možete i rezervirati osobno, telefonski ili putem e-maila.