Javne usluge

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o javnim uslugama koje Katolička gimnazija s pravom javnosti kao tijelo javne vlasti pruža uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem.

Na temelju članka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Katolička gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) obavlja sljedeće poslove:

  1. upis u Školu i ispis iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
  2. organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
  3. vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome, kao i o učeničkim postignućima,
  4. izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
  5. organizaciju predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
  6. izdavanje javnih isprava i drugih potvrda te
  7. upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.

Ako Škola u svezi s poslovima koje obavlja na osnovi javnih ovlasti ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama ovog Zakona i zakona kojima se određuje djelatnost koju obavlja.

Informacije o vrednovanju i ocjenjivanju učenika te vođenje evidencije o tome, kao i o učeničkim postignućima, Škola pruža učenicima i roditeljima učenika elektroničkim putem (poveznica https://ocjene.skole.hr).