Aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, Škola organizira posebne izvannastavne aktivnosti.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezni dio učenikova opterećenja, ali se mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u Školi.
Izvannastavne aktivnosti pružaju mogućnost samopotvrđivanja djece u raznim područjima, potiču zdrave odnose među članovima grupe, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti.