Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika (tzv. učenički servis)

INFORMACIJE O DJELATNOSTI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU

ZAHTJEV ZA POSREDOVANJE ZA POVREMENI RAD REDOVITOG UČENIKA KATOLIČKE GIMNAZIJE 2024.

Veza za odgovore: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkSjFIwSy6A9ItO2O5-L7Q65URUhKVk1RMkNTS1daUEFQRUJCS1kxSFdESC4u

1. OPĆENITO O OBAVLJANJU DJELATNOSTI

Katolička gimnazija s pravom javnosti obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u Republici Hrvatskoj.

Prije početka obavljanja poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika upisali smo se u odgovarajuću evidenciju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

U evidenciju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava upisani smo pod brojem: KLASA: UP/I-102-02/16-01/05, URBROJ: 524-04-02-01/2-16-2, a datum upisa je 27. travnja 2016. godine.

2. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Radi zaštite zdravlja, razvoja i ćudorednosti maloljetnika posredujemo za povremeni rad redovitih učenika samo pod uvjetima utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuje zapošljavanje maloljetnika.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika obavljamo na način da ne izazovemo poremećaje na tržištu rada.

Ne možemo posredovati za povremeni rad redovitih učenika za poslodavca kod kojeg je u tijeku štrajk.

U pravnom prometu i poslovnim ispravama i na svakom dopisu i oglasu navodimo broj pod kojim smo upisani u evidenciju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljamo u smislu Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem je:

1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika naše škole za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje

2) vođenje očevidnika učenika – članova i obavljenih posredovanja

3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja posla i

4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika moramo imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.

O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nozi naziv “Ugovor o povremenom radu redovitog učenika”.

Ugovor o povremenom radu redovitog učenika:

1) sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz naše posredovanje;

2) sadrži broj pod kojim smo upisani u evidenciju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ime i prezime, datum i mjesto rođenja i OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla i podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade;

3) sklapa se u 3 istovjetna primjerka.

Radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ako je puno ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 sati tjedno, a iznimno ako je učenik navršio 15 godina života može biti 8 sati dnevno i 40 sati tjedno.

Maloljetni redoviti učenik ima pravo:

1) na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta ako dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta

2) na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno između 2 uzastopna radna dana

3) na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.

Prije početka rada učeniku uručujemo ugovor o povremenom radu redovitog učenika.

Naručitelj posla je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor o povremenom radu redovitog učenika sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

Ugovor o povremenom radu redovitog učenika za nas je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika

2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i

3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10 % od iznosa učenikove zarade.

Naknada za srednjoškolske ustanove može se naplatiti samo od naručitelja posla i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u našoj školi.

Imamo pravo i dužnost zaštititi redovitog učenika kod potraživanja zarade za obavljeni rad.

Nakon što naručitelj posla valjano potvrdi obavljanje rada, solidarno s naručiteljem odgovaramo za obveze naručitelja prema redovitom učeniku.

Svim redovitim učenicima za koje posredujemo za povremeni rad izdat ćemo člansku iskaznicu.

Propisi kojima se uređuje zapošljavanje maloljetnika:

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA MALOLJETNIK MOŽE RADITI I O AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SMIJE SUDJELOVATI (Narodne novine broj 62/2010)

(kliknite da biste otvorili vezu) https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_62_1979.html

ZAKON O RADU (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019 i 151/2022)

(kliknite da biste otvorili vezu) https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+radu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK (Narodne novine broj 89/2015, 94/2016 i 109/2019)

(kliknite da biste otvorili vezu) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_62_1979.html

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM (Narodne novine broj 28/2019)

(kliknite da biste otvorili vezu) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_591.html

 

 

TAJNICA ŠKOLE

Kristina Bratić, iur.