Profesor kemije i profesor biologije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

  1. PROFESOR KEMIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 12 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme
  2. PROFESOR BIOLOGIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 6 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme

 

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti isprave:

  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) ne stariji od dana objave ovoga Natječaja.

 

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužan/dužna je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), a koji su navedeni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Prijava i životopis s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokazima o pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, naznaka “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata/kandidatkinja je osam (8) dana od dana objave ovoga Natječaja, od 13.3.2018. do 21.3.2018. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

KLASA: 112-01/18-01/11

URBROJ: 2177-2-01/1-18-3

 

Požega, 13. ožujka 2018.