Izmjene i dopune Statuta

Na temelju članka 98. stavka 3. i članka 118. stavka 2. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), članka 9. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine broj 94/15.), članka 144. stavka 1. podstavka 1. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Broj: 2080/2015., od 25. studenoga 2015. godine, na prijedlog ravnatelja Školski odbor na sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine donosi

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA KATOLIČKE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI

Članak 1.

U Statutu Katoličke gimnazije s pravom javnosti, KLASA: 012-03/15-01/3, URBROJ: 2177-2-01/1-15-1, od 30. ožujka 2015. godine, u članku 65. stavku 1. podstavci 2. i 4. brišu se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2., podstavak 5. postaje podstavak 3., a podstavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

 

Članak 2.

Članak 66. mijenja se i glasi:

“Učeniku se izriče pedagoška mjera i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

Pod neopravdanim izostankom s nastave smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj te za koji roditelj nije unaprijed tražio i dobio odobrenje.”

 

Članak 3.

Članak 67. mijenja se i glasi:

“Roditelj je dužan razredniku javiti o razlogu izostanka s nastave u pravilu istoga radnog dana, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana izostanka učenika.

Roditelj tijekom školske godine može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz članka 66. stavka 2. ovog Statuta u trajanju od najviše 3 radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.

Rok za dostavu ispričnice iz članka 66. stavka 2. ovog Statuta, kao i za opravdavanje izostanka iz stavka 2. ovog članka je 3 radna dana od dana prestanka razloga za izostanak učenika.”

 

Članak 4.

Članak 68. mijenja se i glasi:

“Opravdan je izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

  1. usmeno od nastavnika za izostanak s njegova nastavnog sata u hitnim slučajevima te
  2. pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

Zahtjev za odobrenje s odgovarajućom dokumentacijom o opravdanosti izostanka s nastave podnosi se za izostanak koji odobrava razrednik najkasnije 3 radna dana prije izostanka, a za izostanak koji odobrava ravnatelj ili Nastavničko vijeće najkasnije 7 radnih dana prije izostanka.

O rješavanju zahtjeva koji zbog nepredviđenog slučaja nije podnesen u rokovima iz stavka 2. ovog članka odlučuje ravnatelj.

Opravdanost izostanka prosuđuje ravnatelj, nastavnik, razrednik ili Nastavničko vijeće.

 

Članak 5.

Članak 69. mijenja se i glasi:

“Redovito pohađanje nastave podrazumijeva pohađanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koje je učenik izabrao.

Ako učenik ne pohađa nastavu više od 0,5%, 1%, 1,5% ili 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine, prije izricanja pedagoške mjere učeniku se omogućava savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere.”

 

Članak 6.

Članak 70. mijenja se i glasi:

“Roditelj učenika dužan je brinuti se da učenik redovito izvršava obvezu pohađanja nastave i u roku javiti razlog izostanka učenika odnosno opravdati izostanak svog djeteta.”

 

Članak 7.

Članak 113. mijenja se i glasi:

“Pedagoške mjere zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja su:

  1. opomena,
  2. ukor,
  3. opomena pred isključenje i
  4. isključenje iz škole.”

 

Članak 8.

U članku 114. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju ukida se.”

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. koji se mijenja i glasi:

“O žalbi protiv rješenja iz stavka 3. i 4. ovog članka odlučuje Ministarstvo.”

 

Članak 9.

U članku 161. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Roditelja se prije izricanja pedagoške mjere informira o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija i prikupljenim informacija koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.”

 

Članak 10.

Članak 164. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i javljanje razloga izostanka odnosno opravdavanje izostanka svog djeteta u roku.”

 

Članak 11.

Članak 208. mijenja se i glasi:

“Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Katoličke gimnazije s pravom javnosti, KLASA: 012-03/13-01/2, URBROJ: 2177-2-01/1-13-1, od 18. veljače 2013. godine.”

 

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 

KLASA: 012-03/15-01/5

URBROJ: 2177-2-01/1-15-2

 

U Požegi 8. prosinca 2015. godine

Predsjednica Školskog odbora

 

Katarina Soldo Obućina, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole dana 9. prosinca 2015. godine, a stupaju na snagu dana 17. prosinca 2015. godine.