Potreba za profesorom engleskog jezika, profesorom latinskog jezika, stručnim suradnikom – pedagogom i domarom – kotlovničarom

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Katolička gimnazija s pravom javnosti objavljuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  1. Profesor engleskog jezika, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 12 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme zbog zamjene do povratka privremeno nenazočne radnice na rad
  2. Profesor latinskog jezika, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 18 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme zbog zamjene do prestanka mandata osobe imenovane za ravnatelja škole
  3. Stručni suradnik – pedagog, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 20 sati ukupnih tjednih obveza na neodređeno nepuno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
  4. Domar – kotlovničar, 1 izvršitelj, sa srednjom stručnom spremom, s 40 sati ukupnih tjednih obveza na neodređeno puno radno vrijeme

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti preslike dokumenata:

  • rodnog lista,
  • domovnice,
  • dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prethodnom zaposlenju i stažu i
  • dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (ne starijeg od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu, životopis i dokumentaciju o ispunjavanju traženih uvjeta za radno mjesto priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.
Rok za primanje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja, od 1. do 9. veljače 2016. godine.
Prijave i životopise s potrebnim preslikama dokumenata o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

KLASA: 112-01/16-01/11
URBROJ: 2177-2-01/1-16-3

U Požegi 1. veljače 2016. godine