Potreba za profesorom engleskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  1. PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 3 sata nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti dokumente:

  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (ne stariji od dana objave ovoga Natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu, životopis i dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta za radno mjesto priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.

Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave ovoga Natječaja za zasnivanje radnog odnosa, od 24. veljače do 4. ožujka 2017. godine.

Prijave i životopisi s potrebnim dokumentima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

KLASA: 112-01/17-01/4

URBROJ: 2177-2-01/1-17-3

 

U Požegi 24. veljače 2017. godine