Stručno osposobljavanje za rad na poslovima profesora hrvatskog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 59. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014), a u skladu s člancima od 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine brojevi 57/2012, 120/2012 i 16/2017), poslodavac Katolička gimnazija s pravom javnosti objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U KATOLIČKU GIMNAZIJU S PRAVOM JAVNOSTI

I.

Poslodavac Katolička gimnazija s pravom javnosti s ciljem korištenja mjere aktivne politike u zapošljavanju provodit će stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi za:

radno mjesto – zanimanje

polaznik

PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA

dva (2) – muški ili ženski

dvanaest (12) mjeseci

puno – četrdeset (40) sati tjedno

trajanje

radno vrijeme

 

II.

 

Uvjete za prijavu na ovaj Javni natječaj ostvaruju:

 • nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa i
 • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij hrvatskog jezika ili povijesti te
 • osoba koja ispunjava uvjete i koja nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017).

 

III.

 

Na osobu koja se stručno osposobljava za rad primjenjuju se odredbe o radnim odnosima Zakona o radu i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom nije drukčije propisano.

 

Osobe koje su završile studij prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/2003) imaju ista prava koja imaju osobe koje su završile studij prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/2003).

 

 

Uz prijavu za stručno osposobljavanje za rad, osobe su dužne priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili drugog dokaza),
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje),
 • dokaz da nemaju radnog iskustva ili više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (potvrda ili elektronički zapis potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o završenom studiju (preslika diplome ili potvrde/uvjerenja) i
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) ne stariji od dana objave ovoga Javnog natječaja.

 

V.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave ovoga Javnog natječaja, od 14.12.2017. do 22.12.2017. godine, na adresu sjedišta Katoličke gimnazije s pravom javnosti: 34000 Požega, Pape Ivana Pavla II. 6 s naznakom “Javni natječaj za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VI.

 

Prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, potencijalni polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad može biti pozvan na razgovor.

 

Stručno osposobljavanje za rad provodi se:

 • na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i
 • s kvalificiranim mentorom.

Polaznik/Polaznica stručnog osposobljavanja za rad nije u radnom odnosu i nema status službenika.
Nezaposlena osoba koja će biti uključena u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa imat će pravo na: novčanu pomoć i troškove prijevoza po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad mjesečno te naknadu troška polaganja stručnog ispita.

 

Uvjeti za stručno osposobljavanje za rad su prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine brojevi 57/2012, 120/2012 i 16/2017).

 

VII.

 

Informacije o stručnom osposobljavanju za rad mogu se dobiti putem telefona broj 034/312-090 ili adrese e-pošte tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr tijekom pet radnih dana tjedno od 7 do 15 sati.

 

O rezultatima ovoga Javnog natječaja prijavljene osobe bit će obaviještene pisanim putem.
KLASA: 118-04/17-01/26

URBROJ: 2177-2-01/1-17-1

 

U Požegi 13. prosinca 2017. godine

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.