Profesor psihologije i stručni suradnik – psiholog

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 5 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad

2. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 20 sati ukupnih tjednih obveza na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti preslike dokumenata:

  • rodnog lista,
  • domovnice,
  • dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (ne starijeg od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu, životopis i dokumentaciju o ispunjavanju traženih uvjeta za radno mjesto priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.
Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja, od 16. do 24. svibnja 2016. godine.
Prijave i životopise s potrebnim preslikama dokumenata o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

KLASA: 112-01/16-01/49
URBROJ: 2177-2-01/1-16-3

U Požegi 16. svibnja 2016. godine