Potreba za nastavnikom engleskog jezika, nastavnikom latinskog jezika i nastavnikom grčkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI sa sjedištem u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 7 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene privremeno nenazočne radnice do povratka na rad

2. NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 16 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene osobe imenovane za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje

3. NASTAVNIK GRČKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 12 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene privremeno nenazočne radnice do povratka na rad

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti:

  • životopis,
  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o završenom studiju,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) izdan od ustanove i ne stariji od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a mogu biti i elektronički zapisi.

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužan/dužna je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), a koji su navedeni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf .

Prijave i životopisi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se neposredno tajnici ili poštom na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata/kandidatkinja je osam (8) dana od dana objave natječaja, od 18.10.2019. do 26.10.2019. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Pravovremena prijava je ona koja je podnesena u roku. Potpunom prijavom na natječaj smatra se ona koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti adresu elektroničke pošte kandidata/kandidatkinje, naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje, kojoj su priloženi dokazi i koja je vlastoručno potpisana.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Od kandidata/kandidatkinje koji/koja će zasnovati radni odnos bit će izvršen uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene pisano na adresu stanovanja u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom.

Osobni podatci kandidata/kandidatkinja obrađivat će se u svrhu natječajnog postupka u skladu s propisima o zaštiti podataka.

 

KLASA: 112-01/19-01/29

URBROJ: 2177-2-01/1-19-03

U Požegi 18. listopada 2019.

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.