Potreba za profesorom grčkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

  1. PROFESOR GRČKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 12 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme, zbog zamjene, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, u nepunom radnom vremenu

 

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidat/kandidatkinja treba dostaviti:

  • presliku rodnog lista ili elektronički zapis iz matice rođenih,
  • presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana,
  • presliku dokaza o završenom studiju,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave ovog Natječaja,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) izdan od ustanove i ne stariji od dana objave ovog Natječaja.

 

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog Natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/Kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužan/dužna je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog Natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), a koji su navedeni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf .

 

Prijava i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja i pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”. Rok za primanje prijava kandidata/kandidatkinja je osam (8) dana od dana objave ovog Natječaja, od 22.3.2019. do 30.3.2019. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Od kandidata/kandidatkinje koji/koja će zasnovati radni odnos bit će izvršen uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije.

 

KLASA: 112-01/19-01/19

URBROJ: 2177-2-01/1-19-03

 

U Požegi 21. ožujka 2019. godine