Natječaj za zasnivanje radnog odnosa: potreba za nastavnikom povijesti, nastavnikom geografije, nastavnikom kemije i nastavnicima biologije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020-Uredba), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI sa sjedištem u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 objavljuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. NASTAVNIK POVIJESTI, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 31 sat tjedno, na neodređeno nepuno radno vrijeme

2. NASTAVNIK GEOGRAFIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 16 sati tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog preraspodjele poslova do povratka s rodiljnog ili roditeljskog dopusta na poslove

3. NASTAVNIK KEMIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 22 sata tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene do prestanka korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta

4. NASTAVNIK BIOLOGIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 11 sati tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene do povratka na poslove osobe imenovane za ravnatelja

5. NASTAVNIK BIOLOGIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 18 sati tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene do prestanka korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili povratka na poslove osobe imenovane za ravnatelja

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog i ženskog spola.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku rodnog lista

– presliku dokaza o državljanstvu

– presliku dokaza o završenom studiju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od dana objave natječaja

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020-Uredba), izdan od ustanove i ne stariji od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a mogu biti i elektronički zapisi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine brojevi 121/2017, 98/2019 i 84/2021) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine brojevi 121/2017, 98/2019 i 84/2021), a koji su navedeni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Prijava i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se neposredno tajniku školske ustanove ili poštom na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti razmatrane.

Pravovremena prijava kandidata je ona koja je podnesena u roku.

Potpunom prijavom kandidata smatra se prijava u kojoj su navedeni podaci kandidata: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kojoj su priloženi dokazi i koja je vlastoručno potpisana.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu natječaja i obavijesti o raspisanom natječaju za zasnivanje radnog odnosa.

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se putem razgovora (intervjua), a može se provesti i putem testiranja, ukoliko se to smatra potrebnim, o čemu se objavljuje obavijest na internetskim stranicama na web-mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/ najmanje pet dana prije razgovora (intervjua) i testiranja.

U razgovoru se utvrđuju interesi i motivacija kandidata za rad u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti te ima li kandidat zdrav kršćanski pogled na svijet i život. Prilikom razgovora se uzimaju u obzir preporuke, dodatna znanja, edukacije i radno iskustvo kandidata.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) i testiranju više se ne smatra kandidatom.

Na sve kandidate koji dolaze u službene prostorije u kojima rade službenici i namještenici u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti odnosi se obveza predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Od kandidata koji će zasnovati radni odnos izvršit će se uvid u izvorne ili ovjerene dokumente u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumenata.

O rezultatima natječaja sve kandidate obavijestit ćemo na internetskim stranicama na web-mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/ u roku od tri dana od ishoda natječajnog postupka, a poštom u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom u slučaju da osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu podnese prijavu po ovom natječaju za to radno mjesto.

KLASA: 112-01/21-01/42

URBROJ: 2177-2-01/1-21-1

 

U Požegi 16. studenoga 2021. godine

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.