Potreba za profesorom latinskog jezika, profesorom psihologije i stručnim suradnikom – psihologom

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

  1. PROFESOR LATINSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 16 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene, do prestanka mandata osobe imenovane za ravnatelja škole

 

  1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 5 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad

 

  1. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 20 sati ukupnih tjednih obveza na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad

 

Uz prijavu na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa i životopis, kandidati trebaju dostaviti dokumente:

  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa pozvati se na to pravo te uz prijavu, životopis i dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta za radno mjesto priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.

Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave Natječaja za zasnivanje radnog odnosa, od 24. kolovoza do 1. rujna 2016. godine.

Prijave i životopisi s potrebnim dokumentima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

KLASA: 112-01/16-01/64

URBROJ: 2177-2-01/1-16-3

 

U Požegi 24. kolovoza 2016. godine