Natječaj za provedbu postupka odabira i zapošljavanja

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 UP.02.1.1.08.0036, a radi provedbe projekta pod nazivom “Šport uključi, probleme isključi” u okviru Poziva “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”, objavljuje se

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU POSTUPKA ODABIRA I ZAPOŠLJAVANJA

 

Poslovi Uvjeti Prilog prijavi Mjesto rada – glavno Ugovor o radu
Poslovi 1. i 2. Prema poslovima
 

1. Kineziolog

 

sportska edukacija, tj. provedba sportskih aktivnosti i treninga djece te sportske radionice

 

 

1.  završen diplomski sveučilišni studij kineziologije

 

2.  radno iskustvo u pružanju sportskih sadržaja za djecu/mlade najmanje 6 mjeseci

 

1.  životopis

2.  preslika rodnog lista

3.  preslika domovnice

4.  preslika dokaza o završenom studiju

5.  potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od dana objave natječaja

6.  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) izdan od ustanove i ne stariji od dana objave natječaja

1.  preslika dokaza o radnom iskustvu u pružanju sportskih sadržaja za djecu/mlade Požega i Vidovci

 

određeno vrijeme

 

od 10.1.2020. godine

do 21.12.2020. godine

 

puno radno vrijeme

2. Voditelj

     projekta

 

koordinacija rada zaposlenih na projektu te pružanje ostalih projektnih aktivnosti i izvještavanje o provedbi projekta

1.  završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili diplomski specijalistički stručni studij ekonomije sa studijskim programom Financijski menadžment

 

2.  znanje engleskoga jezika najmanje razine B1

 

1.  preslika dokaza o znanju engleskog jezika određene razine

 

 

Požega određeno vrijeme

 

od 20.1.2020. godine

do 21.12.2020. godine

 

puno radno vrijeme

 

 

Trošak prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta rada u sjedištu poslodavca i od mjesta rada u sjedištu poslodavca do mjesta prebivališta ne financira se.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), a koji su navedeni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a mogu biti i elektronički zapisi.

 

Prijave i životopisi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se neposredno tajnici ili poštom na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti razmatrane.

Pravovremena prijava kandidata je ona koja je podnesena u roku.

Potpunom prijavom kandidata smatra se prijava u kojoj su navedeni podatci kandidata: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobilnog uređaja i po mogućnosti adresa e-pošte te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kojoj su priloženi dokazi i koja je vlastoručno potpisana.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu svojih osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka u svrhu natječaja i obavijesti o raspisanom natječaju.

 

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se putem razgovora (intervjua) o kojem ćemo na internetskim stranicama https://katolicka-gimnazija.hr/ objaviti obavijest najmanje pet dana prije razgovora (intervjua).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) ne smatra se kandidatom.

 

Uvjeti su prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 UP.02.1.1.08.0036.

 

Od kandidata koji će zasnovati radni odnos bit će izvršen uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije.

 

O rezultatima natječaja sve kandidate obavijestit ćemo na internetskim stranicama https://katolicka-gimnazija.hr/ u roku od tri dana od ishoda natječajnog postupka, a poštom u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom u slučaju da osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu podnese prijavu po ovom natječaju za to radno mjesto.

 

KLASA: 112-01/19-01/56

URBROJ: 2177-2-01/1-19-01

 

U Požegi 6. prosinca 2019. godine

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.