Najčešće postavljena pitanja

1. Može li Škola ponovno izdati svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature?

Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature ponovno može izdati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na sljedeći način: javiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na telefon broj 01/450-1860 ili adresu e-pošte dokumenti.dm@ncvvo.hr, oglasiti u Narodnim novinama poništavanje svjedodžbe/potvrde, preuzeti na internetskim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ispuniti obrazac zahtjeva za ponovnim izdavanjem svjedodžbe o državnoj maturi/potvrde o položenim ispitima državne mature, nalijepiti upravnu pristojbu u državnom biljegu u iznosu od 100,00 kuna na zahtjev, donijeti oglas i zahtjev s upravnom pristojbom osobno u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ili poslati preporučenom poštom na adresu: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Odjel za organizaciju i provođenje ispita, Damira Tomljanovića Gavrana 11,10020 Zagreb.

2. Može li Škola izdati duplikat svjedodžbe o završenom razredu?

Građaninu koji je završio razred/obrazovanje u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, a ne posjeduje svjedodžbu o školskoj spremi stečenoj u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, Katolička gimnazija s pravom javnosti izdat će na njegov zahtjev duplikat svjedodžbe.
Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe može se preuzeti osobno u tajništvu Katoličke gimnazije s pravom javnosti ili napisati zahtjev koji sadrži: ime i prezime (i djevojačko prezime) te adresu i broj telefona/mobitela građanina koji je stekao školsku spremu, naziv i adresu sjedišta škole u kojoj je stečena školska sprema, naznaku za koji se razred i zbog čega zahtijeva izdavanje duplikata svjedodžbe.
Zahtjev s nalijepljenom upravnom pristojbom u državnim biljezima u iznosu od 100,00 kn može se donijeti osobno u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti ili poslati preporučeno na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Tajništvo, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega.

3. Može li Škola ponovno izdati svjedodžbu u slučaju pogrešno upisanih podataka u svjedodžbi?

Učeniku koji se redovito školuje i građaninu koji je završio razred/obrazovanje u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, a posjeduje svjedodžbu o školskoj spremi stečenu u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti koja sadrži netočne podatke, Katolička gimnazija s pravom javnosti na njegov zahtjev izdat će novu svjedodžbu (reizdavanje).
Obrazac zahtjeva za ponovno izdavanje svjedodžbe može se preuzeti osobno u tajništvu Katoličke gimnazije s pravom javnosti ili napisati zahtjev koji sadrži: ime i prezime (i djevojačko prezime) te adresu i broj telefona/mobitela učenika/građanina koji je stekao školsku spremu, naziv i adresu sjedišta škole u kojoj je stečena školska sprema, naznaku za koji se razred i zbog čega zahtijeva ponovno izdavanje svjedodžbe, koji su podaci pogrešni uz navođenje točnih podataka.
Zahtjev uz koji se prilaže preslika rodnog lista, ukoliko su pogrešno navedeni osobni podaci, može se donijeti osobno u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti ili poslati preporučeno na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Tajništvo, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega.

4. Za upis u I. razred vrednuju li se crkvene aktivnosti?

Kandidatima za upis u I. razred ne vrednuju se i ne boduju crkvene aktivnosti (čitanje u crkvi, pjevanje u crkvenom zboru, ministriranje i slično).
S obzirom na specifičnost osnivačkih prava Katoličke gimnazije s pravom javnosti kojoj je Osnivač privatna pravna osoba, Katolička gimnazija s pravom javnosti ima pravo i mogućnost vrednovati kandidatima za duhovna zvanja (svećenik i redovnik/redovnica) upis u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti izravnim upisom.

5. Na koji se način upisuju kandidati za duhovna zvanja u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti?

Kandidati za duhovna zvanja (svećenik i redovnik/redovnica) upisuju se u I. razred Katoličke gimnazije u program obrazovanja klasičnu gimnaziju prema posebnom uvjetu.
Prijavljenim kandidatima za duhovna zvanja vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i posebni elementi kao i drugim kandidatima za upis u I. razred Katoličke gimnazije.
Postupak i način prijave kandidata za duhovna zvanja propisuje i objavljuje Požeška biskupija, Osnivač Katoličke gimnazije s pravom javnosti za upisno područje Požeške biskupije.
Kandidatima za duhovna zvanja vrednovat će se pravo na izravan upis na temelju odluke Požeške biskupije o prijemu u duhovno zvanje.
Kandidatima koji su primljeni u duhovno zvanje Katolička gimnazija s pravom javnosti odabrat će putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ-a) u izborniku “Dodatni bodovi” – “Kandidat za duhovno zvanje” izravan upis.

6. Na koji se način obavlja ponovni upis u I. razred nakon što se učenik ispisao iz I. razreda Katoličke gimnazije s pravom javnosti prije njegova završetka?

Učenik koji se ispiše iz I. razreda Katoličke gimnazije s pravom javnosti prije završetka i ne upiše se u drugu srednju školu, smatra se kandidatom koji nije u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Učenik se može ponovno upisati u I. razred srednje škole putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ-a).
Za registraciju u sustav NISpuSŠ-a koristi se elektronički identitet (korisničko ime i lozinka) kojeg dodjeljuje Središnji prijavni ured Agencije za znanosti i visoko obrazovanje na način kako je opisano u brošuri prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu – idemo u srednju! u poglavlju postupci prijava i upisa u srednje škole te PIN koji će vam biti dostavljen porukom na broj mobilnoga telefona koji prijavite prilikom registracije.
Više o upisima u I. razred i registraciji kandidata koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj čitajte na internetskim stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u prvi razred srednje škole https://www.upisi.hr/upisi/, a na istoj internetskoj stranici možete preuzeti registracijski obrazac za kandidate izvan redovitoga obrazovnog sustava Republike Hrvatske koji je potrebno ispuniti i poslati Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanosti i visoko obrazovanja nakon čega ćete dobiti svoj elektronički identitet (korisničko ime i lozinku).

7. Preuzima li se potvrda o redovitom polaženju Katoličke gimnazije s pravom javnosti uvijek osobno?

Potvrda o učenikovom redovitom polaženju Katoličke gimnazije s pravom javnosti izdaje se u pravilu na usmeni zahtjev roditelja ili punoljetnog učenika, a iznimno na zahtjev malodobnog učenika ili člana obitelji učenika, a potvrdu u pravilu preuzima podnositelj zahtjeva osobno.
Iznimno, ukoliko je adresa stanovanja učenika izvan Požeško-slavonske županije, potvrda se može izdati na usmeni zahtjev roditelja ili punoljetnog učenika putem telefona i dostaviti na adresu stanovanja podnositelja zahtjeva ili na drugi primjeren način.
U slučaju dostavljanja potvrde na drugi primjeren način, Škola ne odgovora za eventualne štete koje mogu nastati u slučaju da potvrdu primi pogrešan primatelj i slično.

8. Može li učenik prestati pohađati fakultativni nastavni predmet?

Fakultativni dio nastavnog plana i programa u Školi obuhvaća nastavne predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima Škole.
Ako se učenik Katoličke gimnazije s pravom javnosti opredijeli za fakultativni nastavni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine.

9. Može li učenik prestati pohađati izborni nastavni predmet?

Izborni nastavni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni nastavni predmet ili izborne nastavne predmete na početku školske godine.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Učenik Katoličke gimnazije s pravom javnosti izborni nastavni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

10. Može li učenik podnositi zahtjeve za rješavanje o njegovom pravu ili njegovoj obvezi ili pravnom interesu?

O pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika odlučuje se na temelju zahtjeva roditelja za malodobno dijete ili punoljetnog učenika.