Potreba za profesorom glazbene umjetnosti

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

  1. PROFESOR GLAZBENE UMJETNOSTI, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 8 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme

 

Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti dokumente:

  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi (ne stariji od dana objave ovoga Natječaja).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu odnosno ponudu na ovaj javni Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga Natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu odnosno ponudu na ovaj javni Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga Natječaja i dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017).

 

Prijava i životopis s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta i dokazima o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave ovoga Natječaja, od 5. siječnja 2018. do 13. siječnja 2018. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

KLASA: 112-01/18-01/1

URBROJ: 2177-2-01/1-18-1

 

U Požegi 3. siječnja 2018. godine