Potreba za nastavnikom latinskog jezika, nastavnikom grčkog jezika i stručnim suradnikom – knjižničarom

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI sa sjedištem u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

  1. NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sa 16 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene osobe imenovane za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje

 

  1. NASTAVNIK GRČKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 12 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, zbog zamjene privremeno nenazočne radnice, do povratka radnice na rad

 

  1. STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s 40 sati tjedno, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad šest mjeseci

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog i ženskog spola.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • presliku rodnog lista,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o završenom studiju,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) izdan od ustanove i ne stariji od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a mogu biti i elektronički zapisi.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze uređene člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), a koji su navedeni na poveznici    na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Prijave i životopisi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i pravu prednosti pri zapošljavanju dostavljaju se neposredno tajnici ili poštom na adresu: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, s naznakom “za natječaj”.

Rok za primanje prijava kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti razmatrane.

Pravovremena prijava kandidata je ona koja je podnesena u roku.

Potpunom prijavom kandidata smatra se prijava u kojoj su navedeni podatci kandidata: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobilnog uređaja i po mogućnosti adresa e-pošte te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kojoj su priloženi dokazi i koja je vlastoručno potpisana.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu natječaja i obavijesti o raspisanom natječaju za zasnivanje radnog odnosa.

 

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se putem razgovora (intervjua) o kojem ćemo na internetskim stranicama http://katolicka-gimnazija.hr/ objaviti obavijest najmanje pet dana prije razgovora (intervjua).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) ne smatra se kandidatom.

 

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Od kandidata koji će zasnovati radni odnos bit će izvršen uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije.

 

O rezultatima natječaja sve kandidate obavijestit ćemo na internetskim stranicama http://katolicka-gimnazija.hr/ u roku od tri dana od ishoda natječajnog postupka, a poštom u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom u slučaju da osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu podnese prijavu po ovom natječaju za to radno mjesto.

 

KLASA: 112-01/19-01/39

URBROJ: 2177-2-01/1-19-03

 

U Požegi 28. studenoga 2019. godine

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.