Zaključci sa 7. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 12. lipnja 2019. godine bez primjedbi.

• Utvrđuje se trajanje dopunskog nastavnog rada po predmetima za: Engleski jezik 10 nastavnih sati, Njemački jezik 10 nastavnih sati, Geografiju 10 nastavnih sati, Matematiku 12 nastavnih sati, Fiziku 10 nastavnih sati i Kemiju 10 nastavnih sati u razdoblju od 18. lipnja 2019. godine do 2. srpnja 2019. godine.